$v){ $v['p_id']==0?$mainpid=$v['id']:""; } } ?> <?=ShowLabelById(4, LANGID)?><?=!empty($title)?" :: ".$title:""?> "/> "/>
$v){ if (!empty($v['name'])){ ?>

$v){ ?>